Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Reklamační řád

Svoboda a syn s.r.o.

IČ: 25548531

sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 32482 u Krajského soudu v Brně

email: info@byconcretelife.cz

webová adresa: https://www.concretelife.cz

(dále také jen „prodávající“)

zveřejňuje

REKLAMAČNÍ ŘÁD

v následujícím znění:

I. Účel reklamačního řádu

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a jeho prostřednictvím prodávající upravuje rozsah své odpovědnosti za vady zboží představující předmět kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem coby kupujícím (dále také jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.byconcretelife.cz a současně informuje kupující o jejich právech vyplývajících z vadného plnění a popisuje postup a způsob, jakým bude přistoupáno k reklamacím a jak budou tyto řešeny.

Prodávající výslovně upozorňuje, že v případech, kdy kupující uzavírá kupní smlouvu coby podnikatel, neposkytuje mu prodávající žádnou záruku a odpovídá pouze za vady, které věc měla při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Tato povinnost je splněna zasláním tohoto reklamačního emailu kupujícímu formou emailu.

II. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající je povinen zboží dodat ve stavu bez vad. Zboží je bez vad, pokud je dodáno kupujícím objednané zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení a bez jakýchkoli právních vad. Zboží, které bylo upraveno na žádost kupujícího, je bez vady také tehdy, pokud vyhovuje požadavkům, které si kupující předem dohodl s prodávajícím a které kupující uvedl v objednávce.

Zboží je zejména bez vad, pokud:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze v žádném případě považovat zejména:

 • póry na povrchu zboží i ve vnitřní struktuře betonu, které představují specifickou vlastnost použitého materiálu,
 • odchylky v barevnosti zboží vůči prezentaci v e-shopu,
 • vadu zboží způsobenou nesprávným užitím zboží,
 • drobné odchylky zboží vůči prezentaci v e-shopu,
 • běžné opotřebení zboží v důsledku používání,
 • mechanické poškození zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za vady, které se na zboží vyskytnout v době 24 měsíců po převzetí zboží (tzv. záruční doba). Prodávající je oprávněn poskytnout delší záruční dobu.

V případě, že kupní smlouvu kupující uzavírá jako spotřebitel a vada zboží se projeví v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že zboží vadu mělo již při převzetí.

Prodávající neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady prodané věci nad rámec zákona, případně nad rámec tohoto reklamačního řádu, všeobecných obchodních podmínek, a to s výjimkou prodloužené záruky, kterou je prodávající oprávněn, nikoli však povinen, poskytnout.

III. Nároky kupujícího z vad zboží

Vada zakládající odpovědnost za vady dle čl. II je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

IV. Uplatnění reklamace

Kupující má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž prodávající se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

Kupující uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné. Pokud kupující užívá zboží, ačkoliv ví o jeho vadě, neodpovídá prodávající za zhoršení vady, případně za vznik nových vad v důsledku takového užívání. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:

  • datum uplatnění reklamace,
  • identifikaci kupujícího a objednávky (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo objednávky)
  • informaci o vadě zboží, kterou klient spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil prodávajícímu kontrolu vady zboží,
  • veškeré další skutečnosti, které klient považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.

Kupující je dále povinen spolu s uplatněním reklamace předat prodávajícímu reklamované zboží. Pokud není možné reklamované zboží doručit zároveň s uplatněním reklamace, je nutné je dodat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil kupující způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena prodávajícího prostřednictvím jednoho z těchto kontaktů:

adresa: Jahodová 524/62, 620 00 Brno

email: info@byconcretelife.cz

Prodávající je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je prodávající povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

O vyřízení reklamace prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí kupujícího a případně vyzve kupujícího k převzetí zboží.

Tento reklamační řád je účinný od 7.11.2023

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM