Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZE DNE 31.10.2023

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.Byconcretelife.cz/ (dále také jen „e-shop“), na jejíž jedné straně stojí společnost:

Svoboda a syn s.r.o.

IČ: 25548531

sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 32482

email: info@byconcretelife.cz

webová adresa: https://www.concretelife.cz

(dále jen „prodávající“)

a na jejíž druhé straně stojí klient coby kupující (dále jen „kupující“).

 1. Prodávající výslovně deklaruje, že tyto VOP se nevztahují na kupní smlouvu, anebo smlouvu o dílo, kterou prodávající uzavře s kupujícím jiným způsobem, než prostřednictvím e-shopu, a ujednání obsažená v těchto VOP nelze v případě jiného způsobu uzavření kupní smlouvy aplikovat ani analogicky.
 2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. V jiném jazyce nelze smlouvu uzavřít.
 3. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP a také s obsahem reklamačního řádu a se zásadami pro správu osobních údajů. Reklamační řád a zásady pro správu osobních údajů jsou zveřejněny v e-shopu.
 4. Prodávající informuje klienta, že si neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku. Tyto náklady tedy odpovídají sazbě internetového, případně telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího.
 5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění VOP.

 

II. Informace o zboží a jeho vlastnostech

 1. Informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivého zboží v e-shopu v podobě popisu zboží.
 2. Prodávající nad rámec uvedeného informuje klienta, že zboží představují výrobky vyrobené z betonu. Tento materiál, a tím pádem i jednotlivé zboží, má tyto specifika:
 • jedná se o pórovitý materiál. Póry na povrchu zboží i ve vnitřní struktuře betonu nepředstavují vadu zboží, ale specifickou vlastnost. Nelze dopředu garantovat, anebo sdělit, jakou velikost budou mít póry, anebo kde přesně budou póry umístěny, neboť póry vznikají nahodile v procesu výroby zboží. Poréznost zboží neovlivňuje jeho funkčnost, nicméně může komplikovat zejména údržbu zboží, neboť póry se obtížněji čistí;

 

 • jedná se o materiál s nestálou barevností. Barva zboží nemusí odpovídat barvě, která je zachycena u jednotlivého zboží na fotografii vystavené v e‑shopu, neboť barvu materiálu, a tedy barvu zboží, ovlivňuje mnoho nahodilých vstupních faktorů a barevnost je tedy u každého výrobku jiná dle aktuální použité záměsy betonu. Barevnost zboží se pohybuje na škále šedých odstínů.

Zboží je zásadně určeno pro použití v interiérech, není-li v popisu zboží na e‑shopu anebo v příbalovém letáku zboží uvedeno jinak. Vystavení zboží povětrnostním vlivům jej může poškodit.

 1. Fotografie zboží uveřejněné v e-shopu jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat zboží, které bude kupujícímu dodáno. Zejména může dojít k odchylkám v barevnosti zboží, v pórovitosti materiálu, k drobným odchylkám v tvaru zvlášť u složitějších struktur a k dalším odchylkám způsobeným specifickou povahou použitého materiálu.
 2. Kupující bere shora uvedená specifika použitého materiálu na vědomí a je s nimi srozuměn, stejně jako je srozuměn se skutečností, že specifika materiálu nepředstavují vadu zboží a nelze tedy z důvodu specifických vlastností materiálu uplatnit práva z odpovědnosti vady věci prodané (nelze tedy zboží z těchto důvodů reklamovat).

III. INFORMACE O CENÁCH ZBOŽÍ A CENÁCH ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Informace o ceně zboží je uvedena u jednotlivého zboží v e-shopu.
 2. K ceně zboží bude připočtena zákonná sazba daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“). V e-shopu je uvedena cena bez DPH a rovněž cena vč. DPH. K ceně zboží nebudou připočteny žádné další daně, poplatky anebo jiná obdobná peněžitá plnění, kromě nákladů na dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím a ve výši odpovídající kupujícím vybraného způsobu dodání.
 3. Před provedení objednávky (viz čl. IV těchto VOP) a uzavřením kupní smlouvy obdrží kupující také informace o ceně za dodání zboží, která se liší podle zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží. Ceny za dodání zboží jsou uvedeny zejména při výběru způsobu dodání zboží (cena zboží a cena za dodání zboží je v těchto VOP souhrnně označována jako „cena zboží“ anebo pouze „cena“).
 4. Informace o ceně za dodání zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (dále jen „ČR“). V případě, že bude zboží doručováno mimo území ČR, mohou být náklady spojené s balením a dodáním zboží přiměřeně navýšeny, přičemž o navýšení prodávající bude informovat kupujícího. V případě, že nebude kupující souhlasit s navýšením nákladů spojených s balením a dodáním zboží mimo území ČR, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení informace o navýšení nákladů spojených s balením a dodáním zboží mimo území ČR. Pokud prodávající kupující neinformuje o navýšení nákladů na dodání, má se za to, že zboží bude dodáno za cenu uvedenou v e-shopu při provádění objednávky.
 5. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých. Kupující bere na vědomí, že kupní cena může být zaokrouhlena na celé koruny.
 6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 7. V případě, že je v e-shopu uvedena akční cena (tj. cena zboží po poskytnuté slevě vůči původní ceně), platí akce do vyprodání všech kusů, anebo do doby ukončení poskytování akční ceny (tj. do doby, kdy bude v e-shopu u předmětného zboží zase uvedena cena bez slevy).

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Vystavené zboží tedy představuje výzvu k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy (nabídky na uzavření kupní smlouvy jsou dále uvedeny také jen jako „objednávky“).
 2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře v e-shopu.
 3. Při provádění objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby ceny zboží a způsob dodání zboží.
 4. Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Platba“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy. Okamžikem doručení akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva uzavřena. ­
 6. V případě, že se kupující předem dohodne s prodávajícím na individuálních úpravách zboží, je povinen popsat své požadavky na úpravu zboží do objednávky.
 7. Kupující nesmí v rámci objednávky uvádět jakékoli podmínky ani odchylky od výzvy k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy, ledaže podmínku anebo odchylku předem projednal s kupujícím a ten ji akceptoval. K objednávce vázané na podmínku anebo obsahující odchylku se nepřihlíží, ledaže se prodávající rozhodne takovou objednávku akceptovat.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce n­emůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Z emailu musí jednoznačně vyplývat, že se jedná o zrušení objednávky, přičemž by měla být uvedena i specifikace objednávky, kterou si kupující přeje zrušit (např. uvedením objednaného zboží a počtu jeho kusů apod.), aby ji bylo možno odlišit i od případných dalších objednávek stejného kupujícího.
 10. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. ÚHRADA CENY ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a cenu za dodání zboží ve sjednané výši dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102793282/2700, vedený u UniCredit Bank,

 • bezhotovostně platební kartou.

 1. Cena zboží je splatná nejpozději do 5 dnů uzavření kupní smlouvy. Dokud není v plné výši uhrazena cena zboží, není prodávající povinen předat zboží kupujícímu.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání ceny zboží na bankovní účet prodávajícího.
 3. V případě, že kupující uhradí cenu zboží dříve, než dojde k uzavření kupní smlouvy, hledí se na uhrazenou cenu zboží jako na zálohu.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 2. Volba způsobu dodání zboží se provádí během vytváření objednávky. Prodávající umožňuje tyto způsoby dodání:
 • prostřednictvím společnosti: Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306
 1. Cena za dodání zboží je odlišná v závislosti na způsobu dodání zboží a je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dodání sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 2. Kupující je povinen zboží převzít při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáváním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a v případě osobního převzetí prodávajícímu.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě, že je sjednán na základě požadavku kupujícího zvláštní způsob dodání zboží, který prodávající standardně nenabízí, přechází nebezpečí za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží okamžikem, kdy v souladu s vybraným způsobem dodání ztratí kontrolu nad zbožím (např. okamžikem předání zboží k přepravě dopravci).
 6. Vybraný způsob úhrady ceny zboží a způsob dodání zboží je závazný a následně jej lze ze strany kupujícího změnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Pokud není některý ze způsobů úhrady ceny zboží a způsob dodání zboží k dispozici při vytváření objednávky prostřednictvím e-shopu, není tento způsob úhrady ceny a dodání zboží dočasně nebo trvale k dispozici a kupující není oprávněn tento způsob úhrady ceny a dodání zboží vyžadovat.
 7. Pokud nelze v důsledku objektivních překážek zboží kupujícímu dodat prostřednictvím jím zvoleného způsobu dodání zboží, prodávající vybere jiný vhodný způsob dodání zboží a jeho prostřednictvím zboží dodá. O této skutečnosti kupujícího informuje. Náklady, o které nový způsob dodání převyšuje kupujícím vybraný způsob dodání, nese prodávající.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • jehož předmětem je dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • na jejímž základě bylo dodáno zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující doručit prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to na emailovou adresu prodávajícího info@byconcretelife.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Kupující prostřednicím emailu potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu.
 2. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal (finanční prostředky budou navráceny na účet, ze kterého byly odeslány, ledaže kupující určí jiný účet). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Pokud je to možné, kupující vrátí zboží prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. V případě, že dojde k vrácení poničeného, opotřebeného anebo silně znečištěného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat částku odpovídající tomu, o co se snížila hodnota zboží vůči původní hodnotě.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu:
 • vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží,
 • uzavření kupní smlouvy za zjevně chybnou cenu zboží v případě, že tato chybná cena je důsledkem technické chyby,
 • plnění smlouvy se stane nemožným nebo protiprávním.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Záruční podmínky a práva z vadného plnění v celém rozsahu upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP a je k dispozici na webových stránkách e-shopu.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu v objednávce. Má se za to, že veškerá korespondence je doručena pátým dnem po jejím odeslání.

X. Zpracování osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje uvedené v objednávce a v kupní smlouvě, které jsou nezbytné pro realizace plnění povinností dle kupní smlouvy. Prodávající vystupuje v roli správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje kupujícího, přičemž zejména se jedná o identifikační a kontaktní osobní údaje kupujícího. Uvedené osobní údaje kupující poskytuje dobrovolně za účelem poskytnutí dle této smlouvy a za účelem uzavření smlouvy.
 2. Klient se zpracováním osobních údajů souhlasí.
 3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané při zpracování poptávek kupujících a při uzavírání Kupních smluv bude užívat pouze za účelem dodání výrobků, případně vyřízení reklamace vad dodaných výrobků. Se souhlasem kupujícího bude prodávající využívat osobní data pro marketingové účely. Prodávající bude uchovávat osobní data po dobu dvou let od jejich získání a pak provede jejich výmaz.

 

 1. Prodávající, jako Správce podle Nařízení Evropského parlamenty a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení ( dále také jako GDPR) v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR , informuje, že:
 • osobní údaje kupujícího budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem kupujícího uzavřít Kupní smlouvu;
 • při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu zpracování osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Měnit anebo doplňovat smlouvu lze pouze písemně.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.11.2023

Stáhnout obchodní podmínky Vytisknout obchodní pomínky
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM